Inkomstförsäkring för din trygghet

Vanliga frågor

ALLMÄNT

Vad är JobbGarant?

Svar: JobbGarant är en inkomstförsäkring som förmedlas och administreras av Svenska Försäkringskoncept AB.


Är det någon bindningstid?

Svar: Nej. Försäkringen löper månadsvis tillsvidare.


Är det någon uppsägningstid?

Svar: Nej, försäkringen kan avslutas närsomhelst och annulleras då i samband med nästkommande fakturaperiod.


Vilka betalningsalternativ erbjuds?

Svar: Autogiro och fakturabetalning månadsvis. Vid fakturabetalning tas en avgift på 35 kr/mån.

INKOMSTFÖRSÄKRING

Vad menas med kvalifikationstid?

Svar: Kvalifikationstid är ett av grundkraven du måste uppfylla för att få ersättning från inkomstförsäkringen. Det är den tid du måste ha haft försäkringen för att du ska vara berättigad till att få ersättning.


Hur lång är kvalifikationstiden för inkomstförsäkringen?

Svar: Den är 12 månader för försäkrad månadslön upp till 80 000 kr. För försäkrad månadslön över 80 000 kr så gäller 18 månaders kvalifikationstid. Undantaget är om du har en likvärdig inkomstförsäkring från ett fackförbund eller försäkringsbolag då du kan tillgodoräkna dig tid (försäkringstid och arbetad tid) i den försäkringen för att kvalificera dig hos JobbGarant vid ett byte till JobbGarant. För tillgodoräknande av kvalifikationstid krävs att du kan styrka din tidigare försäkring genom intyg från din förra leverantör.


Varför behövs kvalifikationstid i försäkringen?

Svar: Som i alla försäkringar behöver många bidra med premier för att få en bra, stabil och prisvärd produkt. Kortare kvalifikationstid skulle betyda högre premie eller lägre ersättning.


Vad är karens?

Svar: Om du blir arbetslös, kan du få ersättning från inkomstförsäkringen från och den första dagen som du fått ersättning från A-kassan enligt gällande karenstid.


Vad tjänar jag på inkomstförsäkringen?

Svar: JobbGarant Inkomstförsäkring kan komplettera ersättning från a-kassan så att den totala ersättningen uppgår till 80% av den tidigare nettolönen. Om du exempelvis har en lön på 40 000 kr/mån och blir av med ditt jobb får du max 18 852 kr/mån i ersättning från a-kassan efter skatt under de första 100 dagarna som arbetslös. Därefter sänks ersättningen till 12 339 kr efter skatt per månad. Med JobbGarant inkomstförsäkring kompletteras din a-kassa så att du istället kan få ersättning med 80 % av din lön efter skatt vilket innebär att du får 3780 kr extra i ersättning per månad under de första 100 dagarna, 10 293 kr extra per månad under dag 101-200 som arbetslös och därefter 7585 kr extra per månad. Detta exempel är beräknat utifrån skattetabell 30 kolumn 5 eftersom den skattetabellen används vid skaderegleringen.


Hur länge betalas ersättningen ut?

Svar: I JobbGarant Small betalas ersättning ut under de första 66 arbetslösa dagarna (tre månader). I JobbGarant Medium betalas ersättningen ut under de första 132 arbetslösa dagarna. Räknat på samma sätt som för a-kassan, med 22 ersättningsdagar per månad, innebär det att du kan få ersättning i sex månader. Om du har tecknat JobbGarant Large får du ersättning i ytterligare 132 dagar, det vill säga totalt 264 dagar (12 månader). Ersättning betalas ut efter karenstid enligt a-kassans regler.


Kan jag få ersättning även om jag säger upp mig själv?

Svar: Nej försäkringen omfattar enbart ofrivillig arbetslöshet.


Jag har blivit arbetslös, var ska jag anmäla mig till inkomstförsäkringen?

Svar: Anmälan om inträffad ofrivillig arbetslöshet skall snarast möjligt göras till JobbGarant, Box 7096, 103 87 Stockholm, dock senast 180 dagar efter den ofrivilliga arbetslöshetens inträffande. Om anmälan görs senare kan det påverka rätten till ersättning. Anmälan till inkomstförsäkringen sker inte med automatik i samband med att man anmäler sig till arbetsförmedlingen och a-kassan.


Jag är berättigad till AGE (avgångsersättning) från Trygghetsrådet, hur fungerar den ihop med min inkomstförsäkring?

Svar: Inkomstförsäkringen samordnas med avgångsersättningen så att du totalt får 80 procent i ersättning.


Jag har skattejämkning. Kan jag även jämka på ersättningen från inkomstförsäkringen?

Svar: Nej. Ersättningen från inkomstförsäkringen är inte skattepliktig. Den medför ingen ändring av skatteavdrag (ingen skattejämkning görs för den).


Hur gör jag om jag vill ändra min försäkring?

Svar: T.ex. byte av arbetsgivare, ändring av lön, a-kassa m.fl. vill vi ha på mail eller brev. Ange vad du vill ändra, skriv ditt personnummer och namn, så ändrar vi din försäkring. Du får ett nytt försäkringsbevis inom ca 14 dagar.

BITRÄDESHJÄLP

Vad innebär Biträdeshjälp vid arbetstvist?

Svar: En försäkring där du får biträdeshjälp i form av en arbetsrättsjurist eller advokat som företräder dig vid tvist i samband med uppsägning.


Men ingår inte Rättsskydd i hemförsäkringen?

Svar: Det ingår Rättsskydd i hemförsäkringen, men den täcker inte tvister i samband med ditt arbete. Därför är det smart att komplettera med denna försäkring.


Vad omfattar försäkringen?

Svar: Försäkringen gäller vid arbetstvister som uppstått vid uppsägning/varsel, omplacering och MBL-frågor. Försäkringen gäller inte vid tvister som berör löne- och ersättningsfrågor för arbetstagare. Du har rätt till 3 timmars rådgivning av arbetsrättsjurist vid tvist som kan omfattas av försäkringen. Försäkringen ersätter kostnader för ombud, utredning och rättegång med högst 300 000 kr/tvist. Flera tvister som grundar sig på samma händelse räknas som en tvist. Självrisken är 20 % av kostnaden.


När gäller försäkringen?

Svar: Den försäkrade ansluts till försäkringen direkt vid tecknandet av JobbGarant Medium eller Large, enligt försäkringsbevis, under förutsättning att premien är betald senast på förfallodagen. Försäkringen gäller endast för tvister där den försäkrade fått besked/kännedom om uppsägning/varsel eller omplacering efter det att den försäkrade varit kund med JobbGarant Medium eller Large i minst den tid som motsvarar kvalifikationstid.


Hur anmäls skadan?

Svar: Vid tvist som medför att den försäkrade har möjlighet att få ersättning ur försäkringen ska den försäkrade snarast anmäla skadehändelsen till JobbGarant c/o Svenska Försäkringskoncept AB, 010 – 330 30 80, Box 7096, 103 87 Stockholm.